ACI Sosyal Bilimler programını tamamlayan öğrencilerin; 
 
  • Atatürk ilke ve inkılâpları ile cumhuriyetin temel kavramlarını özümsemeleri,
  • Demokrasiye, insan haklarına ve hukuk devletine inanmaları  ve desteklemeleri,
  • Bireysel hak ve özgürlükleri tanımaları, toplumsal sorumlulukların farkında olmaları,
  • Ulusal kültürümüzü tanımaları, farklı kültürlerle iletişime açık olmaları,
  • Diğer toplumların kültür ve değerlerine önyargılardan uzak bir bakış açısıyla yaklaşmaları,
  • Entelektüel birikim ve genel kültürünü artırmaları, eleştirel düşünme becerisi geliştirmeleri,
  • Dünyada ve içinde yaşadığı toplumda gelişen; politik, sosyal, ekonomik, kültürel olayları algılamaları  ve yorumlamaları,
  • Sosyal bilimlere ilgi duymaları, temel kavramlarını bilmeleri ve doğru kullanmaları,
  • Okuma, yazma, araştırma ve tartışma becerilerini geliştirmeleri,
  • Akıl ve duygu bağı güçlü, yalnızca bilen değil duyumsayan bireyler olmaları beklenir.