Misyon

Özel İzmir Amerikan Koleji’nin misyonu, merkezî sınavla kabul ettiği öğrencilerinin akademik başarısı yüksek, İngilizce’ye ana dili kadar hakim, öğrenmekten yaşam boyu kopmayan, etkili iletişim kurabilen, sürekli kendini yenileyen, gelişen ve değişen yaşam koşullarına ayak uyduran, uluslararası ve kültürler arası yaklaşıma sahip, ülkesine ve insanlığa hizmet için gereken beceri, tutum ve sorumluluklar edinmiş bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

 

Vizyon

Okulun temel ilkeleri doğrultusunda, akademik başarıyı yükseltmek

 

Motto (Temel İlke)

Öğrenmek için katıl, hizmet için ayrıl!

 

Hedefler

Misyonumuzu ve temel ilkemizi gerçekleştirmek için belirlediğimiz hedefler:

 

Özel İzmir Amerikan Koleji öğrencilerinin,

 

 • Aklı ve bilimi kendine rehber edinmiş, Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı,
 • Akademik başarısı yüksek,
 • Bilgiye ulaşmanın farklı yöntemlerini bilen, teknolojik gelişmelerden yararlanan ve bu bilgileri yaşama geçirebilen,
 • Sosyal, bilimsel ve sanatsal etkinliklerle kendini çok yönlü ifade edebilen, sürekli yenileyen, yaratıcı, çağının tanığı olan,
 • Uluslararası yaklaşıma sahip, kültürler arası etkileşime açık, bu etkileşimin getirdiği zenginlikle donanmış, farklı olana hoşgörüyle yaklaşan, dünya vatandaşı,
 • Sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek, inisiyatif kullanan, risk alabilen, takım çalışması yapabilen, organizasyon becerisine ve lider niteliklerine sahip, fark yaratan,
 • Eleştirel düşünme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen, kendini sözlü ve yazılı olarak iyi anlatabilen,
 • Etik değerler taşıyan ve bu değerlerle hareket eden,
 • İnsan haklarına saygılı, demokratik yaşamın sağlanmasına katkıda bulunan,
 • Çevre sorunlarına duyarlı ve doğanın korunması için çaba harcayan,
 • Bedenen ve ruhen kendini geliştiren, sportif etkinliklerde yer alan, sağlıklı yaşamanın önemini kavrayan,
 • Sosyal hizmete önem veren ve katılan,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin bilincinde davranan

 

bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

 

 

Özel İzmir Amerikan Koleji'nin Sorumlulukları:

 

 • Müfredatın güçlü bir biçimde uygulanmasını sağlamak
 • Eğitimi uluslararası bir yaklaşımla gerçekleştirmek
 • Öğrencinin bireysel gelişimine katkıda bulunmak
 • Yatılılığı okul yaşamıyla bütünleştirmek
 • Demokratik yaşamı sağlamak
 • Eğitsel amaçlı çalışmaları etkin kılmak
 • Sosyal sorumluluk bilinci ve çevre duyarlığı oluşturmak
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı okul atmosferi yaratmak
 • Okul sonrası yaşama hazırlamak
 • Sürekli yenilenmek

 

 

Özel İzmir Amerikan Koleji Sorumluluklarının Kapsamı:

 

 • Atatürkçü düşüncenin gereği olarak akla ve bilime dayanan bakış açısını benimser.
 • Ulusal müfredatın güçlü bir biçimde verilmesini ve tamamlanmasını sağlar.
 • İsteyen öğrencilere Ulusal müfredata ek olarak  Uluslararası IB Diploma programını verir.
 • Bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak zengin seçmeli ders programı sunar.
 • “Birlikte yaşa, birlikte öğren!” düşüncesini  yatılı yaşamın merkezine koyarak hem sıcak ve güvenli bir ortam yaratır hem de öğrencinin okul yaşamına etkin katılımını sağlar.
 • Öğrenmenin değişik yöntemlerle gerçekleşmesini destekler.
 • Teknolojinin doğru kullanımına uygun olanaklar sağlar.
 • Kütüphanenin zenginleştirilmesini ve etkin kullanımını destekler.
 • Öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini doğru ölçme ve değerlendirme ölçütleriyle sınar.
 • Müfredatı güçlü bir biçimde vererek, deneme sınavları yaparak yurt içi ve yurt dışı yüksek öğrenim kurumlarına hazırlar.
 • Nitelikli bir öğretmen kadrosu oluşturmaya özen gösterir.
 • Öğretmenin mesleki gelişimine önem verir.
 • Öğretmenler arasında işbirliğini sağlamak amacıyla eş güdüm toplantıları planlar.
 • Bölümler arası etkileşimi destekler.
 • Öğretmenlerini sistematik olarak değerlendirir.
 • En az ana dili kadar güçlü bir İngilizce eğitimi sunar.
 • Yabancı öğretmen sayısını belirlenmiş bir oranda tutmaya özen gösterir.
 • İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil eğitimini destekler ve uygular.
 • Ders programları ve çeşitli etkinlikler aracılığıyla farklı toplumları, kültürleri, düşünce ve değerleri tanımayı destekler.
 • PSAT, SAT, IELTS, START ve DELF gibi uluslararası geçerliği olan sınavlarla öğrencilerin kendilerini sınamalarına olanak sağlar.
 • MUN, ISTA, JA, GIN gibi kulüp çalışmalarıyla öğrencilerin kendilerini uluslararası platformda ifade etmelerine fırsat verir.
 • Öğrencilerin bireysel gelişimlerini sağlamak üzere Sosyal Etkinlikler, Yurt İçi ve Yurt Dışı Üniversite ve Kariyer Danışmanlığı Birimleri ve Rehberlik Bölümü’nün çalışmalarına destek verir. Çalışmaların öğretmenlerle koordineli bir biçimde gerçekleşmesini sağlar.
 • Veli-öğretmen-öğrenci işbirliğine önem verir.
 • Dayanışma ve paylaşımın yaşama geçirildiği Sosyal Hizmetlerin önemini kavratarak her ACI öğrencisinin bu konuda etkin görev almasını sağlar.
 • Ulusal ve evrensel değerlere sahip,  başarılı, dünya vatandaşı bireyler yetiştirerek okul sonrası yaşamla uyumu hazırlar.
 • Değişen dünya ve ülke koşullarında daha iyi bir eğitim ve öğretim verebilmek için sürekli yenilenmeyi kendisine ilke edinir. CIS akreditasyonunu sistemli bir şekilde kullanır.

 

 

Haziran 2016’te güncellenmiştir.